રોણા રંગીલા| Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics jignesh kaviraj 2021 song

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics the song sung by jignesh kaviraj and lyrics written by manu rabari Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics music given by mayur nafiya and music song released from Rdc media 2021.

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics jignesh kaviraj

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics detalis 
Song:Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh()
Singer:Jignesh Barot
Lyrics:Manu Rabari
Music:Mayur Nadiya
Sp.Thanks:Vishal Barot, Jaydipsinh Gohil – Bopal
Technical Support Patel Aakash
Support:All Fans, Friends , Family Members
Label:JIGNESH BAROT
Digital Partner:RDC Media Pvt. Ltd.

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics jignesh kaviraj

 
Rona Rangila Rona Rangila 

He Bhai Ne Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangila 
A Bhai N Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangila 
A bhai Ne Pade Bajarma Nok Rona rangila

He Bhai Ni style Sav Nokhi Loko Kare Ani Copy
Bhai Ni style Sav Nokhi Loko Kare Ani Copy
A Bhai Ni Lal Kasumbhar Aankh Rona Rangila

Aree Bhai Ne Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangil

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics jignesh kaviraj

Are Hajalana Tola vache bhaiA Dor Kapi
Joti Raija Akadi Duniya Aankhi

He Ani Chal Khabardar Jane Saheb Subedar
Ani Chal Khabardar Jane Saheb Subedar
ava Virala Pake Kok Rona Rangila
Ho Ganisav visavasat Na hoy kachi

Bhai Ni Vat Hoy Akadam Paki
Are Oganis Visavaat Na hoy Kachi
Bhai Ni Vat Hoy Akadam Paki

Sacha No A Sathi Khota Mate Vir Bhathi
Ato Sacha No A Sathi Khota Mate Vir Bhathi
Joi Utari Jay Khota Dusmana No Rof Rona Rangila
Joi Utari Jay Khota Dusmana No Rof Rona Rangila

ree Bhai Ne Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangila
A Bhai Ne Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangila
ai Ne Uncha Kolar Uncha Sokh Rona Rangila

Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics
Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh song 
Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh mp3
Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh lyrics song dowload 
Bhai Na Uncha Kolar Uncha Shokh mp3 dpwnload

Leave a Comment