Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu -Mahishasura Mardini

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu. Mahishasura Mardini Stotram Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu singing by rajalakshmee sanjay Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu lyrics written by adi sakracharya

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu details 
Title: Aigiri Nandini Nanditha Medhini
Language: Sanskrit
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Lyrics:  Adi Sankaracharya
Music: Sanjay Chandrasekhar
Producer: Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu

అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని…. విశ్వ వినోదిని నందనుతే…
గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని… విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే…

భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని… భూరి కుటుంబిని భూరికృతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
 
సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే….
త్రిభువన పోషిణి శంకరతోషిణి… కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే…
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి… దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయి జగదంబ మదంబ కదంబ వనప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ… శృంగ నిజాలయ మధ్యగతే…
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని… కైటభభంజిని రాసరతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
 
అయిశతఖండ విఖండితరుండ… వితుండిత శుండ గజాధిపతే…
రిపుగజగండ విదారణ చండ… పరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే…
నిజభుజదండ నిపాతిత ఖండ… విపాతితముండ భటాధిపతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తిభృతే…
చతుర విచారధురీణ మహాశివ… దూతకృత ప్రమథాధిపతే…
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయి శరణాగత వైరివధూవర… వీరవరా భయ దాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి శిరోధి కృతామల శూలకరే…
దుమి దుమి తామర దుందుభి నాద… మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయినిజ హుంకృతిమాతృ నిరాకృత… ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే…
సమర విశోషిత శోణితబీజ… సముద్భవశోణిత బీజలతే…
శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ… పరిస్ఫుర దంగ నటత్కటకే…
కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగర సద్భట శృంగ హతావటుకే…
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే….
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu

జయ జయ జప్య జయే జయ… శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే…
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర… సింజితమోహిత భూతపతే…
నటిత నటార్ధ నటీనట నాయక… నాటిత నాట్య సుగానరతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే…
శ్రిత రజనీరజ నీరజ నీరజ నీరజ నీకర వక్త్రవృతే…
సునయన విభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
సహిత మహాహవ మల్లమ… తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే…
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే…
సితకృత పుల్లసముల్ల… సితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అవిరల గండగలన్మద మేదుర… మత్తమతంగజ రాజపతే
త్రిభువన భూషణ భూతకళానిధి… రూపపయోనిధి రాజసుతే…
అయి సుదతీజన లాలస మానస మోహన మన్మథ రాజసుతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
కమలదలామల కోమలకాంతి… కలాకలితామల భాలలతే…
సకల విలాస కళానిలయక్రమ… కేళిచలత్కల హంసకులే…
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
కరమురళీరవ వీజిత కూజిత… లజ్జిత కోకిల మంజుమతే…
మిళిత పులింద మనోహర… గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే…
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ… సద్గుణసంభృత కేళితలే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
కటితటపీత దుకూల విచిత్ర… మయూఖ తిరస్కృత చంద్రరుచే…
ప్రణత సురాసుర మౌళిమణిస్ఫుర దంశులసన్నఖ చంద్రరుచే…
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత… నిర్భరకుంజర కుంభకుచే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే…
కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే…
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం సశివే…
అయి కమలే కమలానిలయే… కమలానిలయః స కథం న భవేత్…
తవ పదమేవ పరంపద మిత్యను శీలయతో మమ కిం న శివే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతే గుణ రంగభువం…
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీ పరిరంభ సుఖానుభవమ్…
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే…
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే…
మమ తు మతం శివనామధనే… భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే…
అయి జగతో జననీ కృపయాసి… యథాసి తథానుభితాసిరతే…
యదు చితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతా పమపాకురుతే…
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…
సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని… రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu –Mahishasura Mardini Stotram

Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu


Aigiri Nandini Nandita Medini. Vishwa Vinodini Nandanute
Girivara Vindhya Shirodhini Vasini… Vishnu Vilasini Jishnunute
Bhagwati Heshiti Kantha Family… Bhuri Family Bhurikrute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
 
Suravara Varshini Durdara Dharshini Durmukha Marshini Harsharate.
Tribhuvana Poshini Shankaratoshini… Kilbishamoshini Ghosharate
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి… దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Ai Jagadamba Madamba Kadamba Vanapriyavasini Hasarate
Shikharishiromani Tunga Himalaya… Shringa Nijalaya Madhyagate
Madhumadhure Madhukaitabhaganjini… Kaitabhabhanjini rasarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
 
Ayishatakhanda Vikhanditarunda… Vithundita Shunda Gajadhipate
Ripugajaganda Vidarana Chanda… Parakrama Shunda Mrigadhipate
Nijabhujadanda Nipatita Khand… Vipatitamunda Bhatadhipate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Ai Ranadurmada Shatruvadhodita Durdhara Nirjara Shaktibhrte
Chatura Vicharadhurina Mahasiva… Dutakruta Pramathadhipate
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
But the refugee is the enemy of the enemy
Tribhuvana Mastaka Shoola Virodhi Shirodhi Krithamala Shoolakare
Dumi Dumi Tamara Dundubhi Nada… Maho Mukharikruta Tigmakare
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Ainija hunkritimatru nirakrta… dhumravilochana dhumrashate
Fighting germinated seeds ద్ Samudbhavashonita seeds
Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Mahahava Tarpita Bhuta Pishacharate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ… పరిస్ఫుర దంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగర సద్భట శృంగ హతావటుకే
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే⁇.
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Aigiri Nandini Song Lyrics In Telugu
Jaya Jaya Japya Jaya Jaya Shabdaparastuti Tatpara Viswanute
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర… సింజితమోహిత భూతపతే
Natita Natardha Natinata Nayaka Natita Natya Suganarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Ai Sumana: Sumana: Sumana: Sumana: Sumanohara Kantiyute
Shritha Rajneeraja Neeraja Neeraja Neeraja Neekara Vaktravrute
సునయన విభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
సహిత మహాహవ మల్లమ… తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
Author Vallika Pallika Mallika Bhilika Bhilika Varga Vrute తే
Sitakrutha Pullasamulla… Sitaruna Tallaja Pallava Sallalite
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Avirala Gandagalanmada Medura… Mathamatangaja Rajapate
Tribhuvana Bhushan Bhootakalanidhi… Rupapayonidhi Rajasute
Ai sudatijana lalasa manasa mohana manmatha rajasute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
కమలదలామల కోమలకాంతి… కలాకలితామల భాలలతే
All Luxury Art Gallery… Fun Swans
Alikula Sankula Kuvalaya Mandal Maulimiladbhakulali Kule…
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Karamuralirava Vijitha Kujitha… Lajjita Kokila Manjumate
Combined Pulinda Manohara… Gunjita Ranjitasila Nikunjagate
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ… సద్గుణసంభృత కేళితలే
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
కటితటపీత దుకుల విచిత్ర… మయూఖ తిరస్కృత చంద్రరుచే
Pranata Surasura Moulimanispura Danshulasannakha Chandraruche
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత… నిర్భరకుంజర కుంభకుచే
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
If the winning millennial millennial millennial
కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే
Surathasamadhi Samanasamadhi Samadhisamadhi Sujatarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం సశివే
Ai kamale kamalanilaye… kamalanilayah sa katham na bhavet
Tava Padameva Parampada Mithyanu Shilayato Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతే గుణ రంగభువం
Bhajati Sa Kim Na Sachikuchakumbha Tati Parirambha Sukhanubhavam
Tava Charanam Sharanam Karavani Natamaravani resident Sivam
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే
Mama tu matam sivanamadhane… bhavati krupaya kimuta kriyate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Ai mai deenadayalutaya krupayaiva tvaya bhavitavyamume
Ai jagato janani krupayasi… yathasi tathanubhitasirate
Yadu chitamatra bhavatyurari kurutaduruta pamapakuruthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
Suralalana tatathei tathei krtabhinayodara nrityarathe
కృత కుకుథహ్ కుకుథో గడదాదికతాల కుతుహల గానరతే
Dhudhukuta Dhukkuta Dhindhimita sound is a brave soft slogan
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini… Ramyakapardini Shailasute
For another lyrics


Leave a Comment